Nicolai V. Skjerdal
Eier og advokat
Nicolai V. Skjerdal - Eier og advokat Nicolai V. Skjerdal - Eier og advokat
 • M +47 922 222 16
 • nvs@fend.no

Nicolai V. Skjerdal har lang erfaring som prosedyreadvokat for domstolene, både som forsvarer i alle typer av straffesaker og som advokat i et bredt spekter av sivile saker. Han fikk møterett for Høyesterett i 2007, og har prosedert mange saker for Høyesterett.

Hans spesialområder omfatter blant annet økonomiske straffesaker, menneskerettigheter og forvaltningsrett. I de senere årene har han også arbeidet med menneskerettighetenes betydning for næringslivet (corporate social responsibility & human rights due diligence/compliance).

Han har gjennom en årrekke vært sensor og underviser ved Det juridiske fakultet i Oslo, og han har utgitt flere bøker og artikler. Han er medlem av Advokatforeningens høringsutvalg for straff/straffeprosess samt medlem av Advokatforeningens fagutvalg for menneskerettigheter.

Erfaring
 • 2019
  Eier og advokat Fend advokatfirma DA
 • 2013 – 2019
  Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2010 – 2012
  Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2007 – 2010
  Advokat, Advokatfirmaet Lyngtveit & Co. ANS
 • 2004 – 2007
  Advokat, Advokatfirmaet Stenberg-Nilsen, Christophersen & Lyngtveit ANS
 • 2002 – 2004
  Rådgiver – Sivilombudsmannen
 • 2000 – 2002
  Dommerfullmektig, Oslo byrett
 • 2000 – 2000
  Folkerettsrådgiver, Forsvarskommando Nord, Bodø
 • 1998 – 2000
  Forsker ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • 1995 – 1996
  Vitenskapelig assistent, Det juridiske fakultet i Oslo, Institutt for offentlig rett
Publikasjoner
 • Forslag til ny etterretningslov lar bukken passe havresekken og invaderer vårt digitale privatliv, kronikk i Aftenposten 14. februar 2019 (medforfatter: Merete Smith).
 • Criminal Justice Human Rights Protection – Criminal Enforcement Supervision in Norway and Europe. Speech and publication at the International Seminar Concerning Criminal Enforcement Supervision between Norway and China, Guangzhou 2018.
 • The Protection of suspect`s Rights in Detention – Norway and Europe. Speech and publication at the International Seminar on the Rights of Detainees, between Norway and China, Chengdu 2017.
 • Universell utforming – juridisk begrep i støpeskjeen, i ”Velferd og rettferd”, Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år, Gyldendal juridisk 2013.
 • Relativisering av domstolenes grunnlovskontroll – på tide å forlate tredelingslæren?, i Festskrift til Erik Boe 70 år, Universitetsforlaget 2013.
 • Dynamisk tingsrett, konkursrett og panterett, 4..utg. Oslo 2013, Universitetsforlaget (medforfatter Erlend Haaskjold).
 • Universell utforming - fra ideal til rettsnorm, NOU 2005: 8, Likeverd og tilgjengelighet, vedlegg 1
 • Samvirkende årsaker ved yrkesskader og yrkessykdommer, artikkel i Tidsskrift for erstatningsrett 2005 s 268-278.
 • Erstatning uten skyld? Kronikk i Aftenposten 2. september 2003.
 • Hva betyr klar lovhjemmel? Legalitetsprinsipper som grunnprinsipp og nyansert rettsregel, artikkel i Jussens Venner 2001 s. 337-364.
 • Tort Liability for the Norwegian Tobacco Industry, NOU 2000: 16 og publikasjon i 2001 (medforfattere Karl Erik Lund & Tore Sanner).
 • Søksmål mot tobakksselskapene – utidig tøv?, kronikk i Aftenposten 28. september 2000.
 • Hvem bør tilgodeses av skadelidtes forsikringer, artikler i Lov og Rett 1999 s. 123-127 og s. 185.
 • TV og politisk reklame, innlegg i Aftenposten 17. september 1999.
 • Kan en røyker kreve erstatning på grunn av røykfulle arbeidslokaler? Leder i Lov og Rett 1999 s. 193-194.
 • Passiv røyking på arbeidsplassen som grunnlag for erstatning fra røyker, artikkel i Tidsskrift for Den norske Lægeforening 1999 s. 994-995.
 • Kvalitative hjemmelskrav, Oslo 1998, Universitetsforlaget.
 • Bør Kjuus og partiet hans strafforfølges? Artikkel i Nordic Journal of Human Rights 1998 s. 182-183.
 • Tredjemannskonflikter - en veiledning i metode og oppgaveteknikk, artikkel i Jussens Venner 1997 s. 14-31.
 • Omstøtelsesgrunnlag i enkle pengekrav - betaling eller sikkerhetsstillelse? Artikkel i Lov og Rett 1995 s. 262-276.
 • Advokatens erstatningsansvar ved opprettelse av ugyldig testament, artikkel i Lov og Rett 1993 s. 425-431.