Priser og betingelserFend advokatfirma DA tilstreber å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v.

Timepris avtales i hver enkelt sak, og det legges vekt på om klienten er privatperson eller virksomhet. Ved oppdragets begynnelse vil klienten få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om våre faktureringsrutiner. Det kan også inngås avtale om løpende informasjon om påløpte omkostninger.

I henhold til Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og Konkurransetilsynets forskrifter gis våre klienter følgende orientering om vårt grunnlag for honorararbeid:

For privatklienter (forbrukere) ligger vår veiledende timepris i intervallet kr 2500til kr 5000 avhengig av sakens art. I tillegg kommer merverdiavgift. Vi forbeholder oss rett til i særlige tilfeller å kunne avvike fra nevnte prisintervall. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid.

For forretningsklienter er det pris etter nærmere avtale.