Pressemelding fra Fend Advokatfirma DA

PRESSEMELDING

MUSTAFA HASAN MOT STATEN VED UTLENDINGSNEMDA

Mustafa Hasan er blitt fratatt sin oppholdstillatelse i Norge med den begrunnelse at hans mor ga uriktig informasjon til norske myndigheter da hun og familien ankom Norge i 2008. Mustafa var den gang 6 år og fulgte med sin mor. Mustafa selv gjorde ikke noe galt.

Mustafas mor forlot Norge i 2017, og etterlot seg Mustafa (15 år) og Mustafas to år eldre bror. Mustafa og broren søkte derfor om å få innvilget oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag. Broren har fått innvilget opphold. Mustafa har fått avslag.

Sentralt i avslaget overfor Mustafa er påpekning av at Mustafa aldri har hatt gyldig oppholdstillatelse i Norge, idet utlendingsmyndighetene viser til at hans mor har gitt uriktig informasjon om sin og familiens identitet. Ifølge utlendingsmyndighetene har Mustafa derfor ingen beskyttelsesverdig tilknytning til Norge.

Morens forhold er fremhevet blant annet i UNEs pressemelding fra desember 2020, og det er stadig tema i media. Vi har over noe tid søkt å avklare de faktiske forholdene nærmere. Det viser seg at det er mye som utlendingsmyndighetene uriktig holder mot moren som løgn.

UNE fremholder følgende:

  • At moren og morens familie er jordanere fra fødselen av. Dette er feil. Moren og hennes foreldre er av palestinsk herkomst.
  • At moren er født i Jordan. Det er feil. Moren er født i Nablus, Palestina.
  • At moren har vært jordansk statsborger fra fødselen av. Dette spørsmålet fremstår som komplisert, blant annet på grunn av okkupasjonshistorien for Vestbredden. Statsborgerskapsbegrepet er også mer komplisert enn det vi i Norge forbinder med begrepet. Det kan se ut som at det jordanske statsborgerskap som moren hadde ved ankomst til Norge var basert på tvangsekteskap med en jordansk statsborger. Dette vil være tema under rettssaken, herunder om hvorfor moren ikke fortalte om sitt jordanske statsborgerskap til norske myndigheter.
  • At moren har hatt sitt liv i Jordan. Dette er til dels feil. Moren har vokst opp i Palestina og har etter ekteskapsinngåelsen i 1985 pendlet mellom Palestina og Jordan.
  • At moren har oppgitt uriktig identitet. Det er feil. Moren har gitt korrekt informasjon om sin identitet.
  • At moren har fremlagt falske dokumenter. Vi kan ikke se at UNE har grunnlag for disse påstandene. For eksempel er de palestinske ID-dokumentene er ekte.
  • At moren uriktig har opplyst at hun ble skilt fra sin mann i 2012. Dette stemmer ikke. Moren ble skilt fra sin mann i 2012.

Vi mener at disse forholdene er av betydning for Mustafas sak, og de vil være tema under rettssaken.

 

Oslo, 26. mai 2021
Nicolai V. Skjerdal, advokat (H)