Ann Johnsen
Eier og advokat
Ann Johnsen - Eier og advokat Ann Johnsen - Eier og advokat
 • M +47 93 61 58 19
 • aj@fend.no

Ann Johnsen har omfattende erfaring som forsvarer i større økonomiske straffesaker. Hun bistår også forretningsklienter og privatpersoner med tvisteløsning og prosedyre i sivile saker. Ann har tidligere arbeidet som lovrådgiver i Finansdepartementet.

Erfaring
 • 2016
  Eier og advokat, Fend advokatfirma DA
 • 2009 – 2016
  Advokat og senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2005 – 2009
  Finansdepartementet, Skattelovavdelingen
 • 2003 – 2005
  Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete
 • 1997 – 2002
  Finansdepartementet, Skattelovavdelingen
Verv
 • 2021
  Medlem Skatteklagenemnda
 • 2014 – 2015
  Utvalgsmedlem NOU 2015:15 Grønn skattekommisjon
Publikasjoner
 • Skattesvik, Universitetsforlaget 2021
 • Festskrift til Tore Schei (2016): Advokaters taushetsplikt. Bevisforbudene i tvisteloven og straffeprosessloven – aktuelle problemstillinger (medforfatter: Erik Keiserud)
 • Revisjon og regnskap nr. 3 2011: Tjenester som helt ut brukes i utlandet: Fritak for mva og advokattjenester
 • Skatterett nr. 2 2010: Ny merverdiavgiftslov - en presentasjon
 • Yearbook for Nordic Tax Research 2010: Taxation of individuals and Goods in the Nordic Countries upon Cross Border Mobility - Norwegian Legal National Report
 • Skatterett nr. 4 2001: Straffebestemmelsene i tolloven